Ambassadeurschap nieuws

Kado voor de stad – Amsterdam 750 jaar

In 2025 bestaat de stad Amsterdam 750 jaar. In dat kader worden alle Amsterdammers opgeroepen om mee te denken over een Kado voor de Stad. Een oproep die wij van harte omarmd hebben en beloond is.

Gedoe

Maar waar samen wordt gewerkt om de stad een stukje mooier en leefbaarder te maken, ontstaat soms ook onderling gedoe. Daardoor kunnen prachtige initiatieven aan kracht verliezen of zelfs helemaal verdwijnen. Ons kado voor de stad is om onder de noemer ‘De Conflictvaardige stad: lokaal leren ruziemaken én vredestichten’ coördinatoren, informele regelaars, pioniers en stadsmakers die vrijwillig werken met en voor Amsterdammers, te trainen om lastige gesprekken op een betere manier te voeren!

Financiering

Onze psycholoog mediator, Mark Spaargaren (ook bewoner van stadsdeel Zuidoost), heeft in het kader van 750 jaar Amsterdam en het project Kado voor de stad, subsidie ontvangen om samen met andere collega’s van Mediation Amsterdam, een vijftal trainingen aan te bieden aan lokale initiatieven. Dit zijn bij uitstek de plekken waar de uitdagingen én de liefde voor de stad samenkomen. Daar wordt de stad gemaakt. De helft van de kosten voor dit project wordt gedragen door ons kantoor, de andere helft wordt bekostigd door deze bijdrage vanuit het verjaardagspotje van de stad.

Met en voor wie?

Wij gaan thematische doeners die samen de stad mooier maken bij elkaar brengen zoals:

  • Vrijwillige medewerkers van verschillende voedselbanken in de stad
  • Mensen die actief zijn in het begeleiden van nieuwkomers en verbinden van nieuwkomers en buurtgenoten
  • De tuinders van de stad; verschillende voedseltuinen/ groenprojecten gericht op lokale gemeenschapszin
  • (Vrijwillige) coördinatoren van lotgenotencontact voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of neurodivers brein
  • Buurtvaders en buurtmoeders; mensen die zich in de stad hard maken voor jongerenwerk.
Beter luisteren = beter ruziën?

Deze mensen willen wij helpen om betere luisteraars te worden. Beter in ‘ruziemaken’ en nog veel vaardiger in vredestichten. Zodat zij conflictvaardiger worden, met inzicht in hun eigen communicatievoorkeuren, patronen en conflict-respons. Én de vaardigheid krijgen om om te gaan met de communicatiestijl, bagage en conflictrespons van een ander. Daarmee blijven buurtinitiatieven beter bemenst, langer actief en hebben zij meer impact in de gemeenschap die wij als stad samen willen vormen. Gebouwd op de schouders van alle Amsterdammers die al eeuwen voor ons de stad maakten en bewaakten.

Meer weten? Neem contact op.

Onze initiatieven steunen: zie ook Fonds Mediation voor Amsterdam

Mediation Amsterdam; het oudste mediationkantoor van Amsterdam

Jawel, ons kantoor was het eerste in Amsterdam! Vandaar onze naam. We werken weliswaar door het hele land en zelfs internationaal, maar hebben onze basis in de hoofdstad. Barbara Hoogenboom, vooruitstrevend oprichter van ons kantoor, schreef Mediation Amsterdam in februari 2005 in bij de Kamer van Koophandel. We kijken er nu al naar uit om in 2025 ons 20-jarig bestaan te vieren.

Waren er dan geen mediators in Amsterdam voor 2005? Toch wel, volgens historica Justyna Wubs-Mrozewicz, was mediation daar al eeuwen geleden een succesvolle pragmatische manier van conflictbeheersing, juist voordat de rechtspraak zich verder ontwikkelde.

‘In de middeleeuwse Hanzesteden werden bemiddelaars ingezet voordat een conflict echt escaleerde en in de rechtbank moest worden uitgevochten. Zo’n bemiddelaar kon een jurist zijn, maar ook bijvoorbeeld een koopman, bisschop of arts. De diplomatieke rol was een tijdelijke rol, die werd toegekend aan een gerespecteerd persoon uit de gemeenschap. Dat zorgde voor veel flexibiliteit, want zo kon voor ieder conflict de juiste persoon worden ingezet met de juiste talenten, talenkennis en connecties.’

Aldus Wubs-Mrozewicz, die haar bevindingen rond conflictbeheersing ook verwerkte een kinderboek. Zie dit artikel over haar onderzoek naar middeleeuwse mediation. Het heeft nog eeuwen geduurd voordat het zijn van bemiddelaar een heus beroep werd en de MfN registermediator een erkende professional met een eigen kwaliteitsregister.

Bij een jubileum hoort ook geschiedenis.

De eerste jaren was Mediation Amsterdam een eenmanszaak met een klein kantoor in een Amsterdams arbeiderswijkje. Dat veranderde toen Barbara Hoogenboom en Tabitha van den Berg, onze huidige partner, gingen samenwerken. Zij ontmoetten elkaar als vrijwillige buurtbemiddelaars en van het één kwam het ander. Anno 2024 heeft Mediation Amsterdam drie zelfstandige eigen mediationruimten, twee aan het IJ in Amsterdam Noord, en één in hartje Edam, en daarnaast mediaten we regelmatig op locaties in Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Groei ging niet vanzelf

Het verder groeien tot een serieus te nemen kantoor ging natuurlijk niet vanzelf… Om als mediator succesvol praktijk te voeren moet je ook als ondernemer aan de bak. Zo is het essentieel dat je als goede professional gevonden wordt. Omdat een mediator neutraal en onpartijdig moet zijn mag hij of zij de deelnemers aan tafel nog niet kennen. Het is belangrijk om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. Een mediator kan dus geen vaste ‘klanten’ hebben, maar wel vaste verwijzers. Dat kunnen in ons geval bijvoorbeeld advocaten zijn of HR-professionals of andere zakelijke adviseurs. Bovendien was destijds het hele fenomeen mediation weinig bekend. (Mensen dachten bijvoorbeeld dat men dan samen in een kring zou gaan zitten mediteren.)

Een volgende hobbel is: hoe krijg je mensen over de drempel en om de tafel? Je moet als mediator niet alleen relaties onderhouden, maar ook mensen met ruzie en gedoe verleiden om te stoppen met strijden. Dat rijmt, maar is toch contra-intuïtief. Bij ruzie hoort stress en vanuit daar ontstaat een tunnelvisie. Jij staat hier en de ander staat in de weg. Je wordt hoekig en komt in de knel. Je zoekt medestanders en medestrijders. De eerste gedachte is doorgaans juist niet: ik ga onder begeleiding van een professional met die ander om de tafel.

Ambassadeurschap

Mediation is dan dus ‘de andere weg’, een alternatief voor de (juridische) strijd. Vanaf het moment dat Tabitha het mediatorschap omarmde was ze zich bewust van de noodzaak om als ambassadeur op te treden. Als snel kwam het net opgerichte ambassadeursnetwerk van de Nederlandse Mediatorsvereniging op haar pad. En dat was het begin van onze huidige maatschap…

In 2012 was ook Eline van Tijn bevlogen geraakt van mediation. Parallel aan elkaar registreerden zowel Tabitha als Eline zich in 2014 als MfN-registermediator en begin 2015 kwam ze elkaar tegen in het ambassadeursnetwerk. Eline was bij de NMv in het bestuur gestapt vanuit dezelfde gedrevenheid om de bekendheid en de kwaliteit van mediation te vergroten. Twee vrouwen met een missie, ambitie (en een paar uur samen in een monsterfile na een bijeenkomst in Amersfoort) bleek het begin te zijn van een vruchtbare samenwerking. In het voorjaar van 2016 besloot Barbara Mediation Amsterdam over te dragen aan Tabitha, en in november 2016 richtten Tabitha en Eline samen de maatschap Mediation Amsterdam op.

Resultaat

Samenwerken, netwerken, het vak op de kaart zetten, jezelf professioneel blijven ontwikkelen; de afgelopen acht jaar leverde die samenwerking veel mooie resultaten. Ons slagingspercentage voor mediations of andere vormen van gespreksbegeleiding ligt rond de 85%.

We zijn er trots op dat ons kantoor zich heeft ontwikkeld tot een serieuze speler in onze branche met nu vijf diverse professionele mediators. Naast Tabitha en Eline hebben we Mark Spaargaren, Lindsay Kom en Diederik Diercks in huis. Ieder met hun eigen specifieke aandachtsgebieden en ervaring en tegelijk uitwisselbaar in kwaliteit.

Zo kunnen we bij Mediation Amsterdam, net als in de tijd van de Hanze, voor ieder conflict de juiste persoon inzetten!

PS: meer lezen over Eline & Tabitha en hun kijk op, lees het interview van Lindsay Kom over hun mediatorschap

Fonds Mediation voor Amsterdam gestart

De mediators van Mediation Amsterdam zijn op verschillende manieren maatschappelijk betrokken via vrijwilligerswerk of zetten zich in voor het bestuur van een maatschappelijke organisatie. Vaak genoeg komen er vragen voor bemiddeling of training op hun pad of zien zij zelf een noodzaak voor bemiddeling of training op plekken waar dit niet voorhanden is. Soms omdat er onvoldoende financiën aanwezig zijn om dit proces te laten begeleiden, soms omdat er simpelweg geen andere route uit een conflict wordt gezien dan door de strijd aan te gaan.

Wat gaan we doen?

Met oud-burgemeester Eberhard van der Laan hopen wij dat Amsterdam “die lieve stad blijft die het is”, en daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Maatschappelijke Mediation: Via Stichting Mediation voor Amsterdam willen we het mogelijk maken voor burgers of maatschappelijke organisaties om bemiddeling of mediation in te schakelen waar zij dat zelf niet kunnen bekostigen, in het bijzonder in situaties waarin er geen recht op toevoeging is via de Raad voor Rechtsbijstand (https://www.rvr.org/). Conflictvaardige communicatie Een tweede doel is het geven van trainingen, waarmee we de stad helpen om conflictvaardiger te worden. Daarmee voorkomen of stoppen we escalatie. Door burgers en maatschappelijke organisaties hier voor tools aan te rijken, hopen we dat mensen elkaar minder snel kwijt raken en conflictsituaties eerder én constructiever worden opgelost. We willen bewoners uit alle lagen en wijken in de stad helpen elkaar te zien, en om bruggen te slaan, in tijden waarin polarisatie welig tiert.

Kortgezegd, we willen een bijdrage leveren aan een conflictvaardiger Amsterdam (en omstreken)!

Ook bijdragen?

Vanuit Mediation Amsterdam dragen we een een deel van onze winst af aan dit fonds, als onderdeel van onze ambities rondom social impact. Daarnaast dragen we vrijwillig bij aan de activiteiten van dit fonds.

Het ontwikkelen van trainingsmaterialen, huren van ruimten voor maatschappelijke mediation en voorlichting kosten geld. Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren, dan kun u dat doen via een donatie op rekeningnummer NL08 TRIO 032072930 t.n.v. Stichting Mediation voor Amsterdam.

Week van de Mediation 2018

Conflicten oplossen is beter dan uitvechten. Probeer het eens met een professionele mediator.

Dat is het motto van de landelijke Week van de Mediation 2018. Van 15 tot en met 19 oktober organiseert de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) met haar leden de tweede Week van de Mediation. Tijdens deze week laten mediators met verschillende expertises zien dat mediation werkt. Overal in Nederland worden activiteiten georganiseerd. Vanuit Mediation Amsterdam dragen wij daar uiteraard ook graag een steentje aan bij.

Wat gaan we doen?

14 oktober

Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam Noord, maar Tabitha woont er ook. Zij is op zondag 14 oktober van 16.00-18.00 te vinden in bar-restaurant Pompet in het Noorderpark. Als onderdeel van ‘de Groenste Dag van Noord’ is zij die middag beschikbaar voor alle vragen over duurzaam samenwerken, en hoe nu verder als idealen en de praktijk botsen, bijvoorbeeld bij de zelfbouw-kavels in de nieuwe wijk Buiksloterham of bij één van de vele start-ups in dit snel groeiende stadsdeel.

15 oktober

Dagelijks reizen er ruim een miljoen Nederlanders over het spoor! Van en naar huis, werk of studie. Vandaar dat Eline en Tabitha  op maandag 15 oktober van 8.00 – 18.00 samen met mediator Roderic van Voorst tot Voorst, namens Mediation Amsterdam een Mediation PoP-Up kantoor vestigen in de Poets Farm, een koffiebar in de IJ-passage in Amsterdam Centraal. Vragen over mediation en/of het voorkomen van conflicten op het werk of in zakelijke relaties: iedereen is welkom om aan te schuiven. Kijk hier ook ons vlogmet de aankondiging van deze actie.

15-19 oktober

0800-MEDIATION, of 0800 6334284, dat is het nummer waarop een twintigtal Zakelijke Mediators gratis bereikbaar is voor MKB’ers in de Week van de Mediation. Mediation in zakelijke geschillen biedt uitstekende kansen om snel en vakkundig tot duurzame oplossingen te komen. Zodat de ondernemer zich weer kan focussen op zijn of haar bedrijf. En toch wordt mediation nog maar mondjesmaat toegepast. Met deze gratis informatielijn hopen we de drempel naar mediation te verlagen.

17 oktober
NMv-Symposium Samen Werken Aan Oplossingen
Eline is actief als bestuurder in de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) en organiseert vanuit het NMv een prachtig programma voor mediators en mediation-verwijzers. Uiteraard zijn wij die dag, samen met een aantal van onze eigen verwijzers aanwezig, want samen bereik je meer!

Meer weten over de Week van de Mediation 2018 en de activiteiten door het hele land? Neem een kijkje op de website!

U kunt onze aankondigingen verder volgen via ons Twitter-kanaal. We hopen u te zien op één van deze gelegenheden!