INLEIDING

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG brengt verplichtingen mee voor organisaties die gegevens verwerken. Met documenten moet kunnen worden aangetoond dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen (‘accountability’).

Mediation Amsterdam (“MA”) voldoet aan deze vereisten.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens (hierna: “gegevens”) van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die contact met ons hebben. MA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, en betracht daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Welke gegevens worden verwerkt, en met welk doel?

Indien u een opdracht aan MA verstrekt, verwerkt MA uw gegevens. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens. Verder gaat het om gegevens die relevant zijn voor het dossier, waaronder gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering. Soms worden er ook gevoelige en/of bijzondere gegevens vastgelegd tijdens het mediationtraject. MA kan de opdracht niet uitvoeren zonder verwerking van uw gegevens, en vraagt daarom uw toestemming voor het verwerken daarvan (zie artikel 6 van de mediationovereenkomst). U geeft uw toestemming door ondertekening van de mediationovereenkomst.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

MA bewaart mediationdossiers in beginsel tot twee jaar na afloop van de mediation. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep en aan de wettelijke bewaartermijnen. De administratie wordt bewaard conform de fiscale bewaarplicht (zeven jaar na afloop van het boekjaar).

Met wie worden uw gegevens gedeeld, en hoe worden uw gegevens beveiligd?

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld in het kader van onze dienstverlening. MA heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

In verband met de eisen van onze beroepsgroep kunnen uw gegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld. Wordt de mediator aansprakelijk gehouden, of wordt er een klacht tegen hem/haar ingediend inzake uw dossier, dan worden uw gegevens gedeeld voor zover nodig voor het verweer tegen die aanspraken of klacht. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten vindt u in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG (voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten). Het gaat daarbij ondermeer om:

  1. het recht op inzage in uw gegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. het recht op rectificatie van uw gegevens.
  3. het recht om uw gegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

Voor vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring kunt u met ons contact opnemen.

Mediation Amsterdam

Johan van Hasseltweg 2 C-1

1022 WV Amsterdam

+31(0)20 6853330

info@mediationamsterdam.nl

https://www.mediationamsterdam.nl

 

Versie januari 2024